Your browser does not support JavaScript!
臺北市立大學-計算機與網路中心
硬體設備說明
509 512 513 515 517 521 522 523
電子白板:SMART Board V V V V --- V --- ---
投影機 HITACHI CP -X250 HITACHI CP –X345 Liesegang ddv 1800 HITACHI CP- X250 --- HITACHI CP- X345 --- HITACHI CP- X250
同步教學設備

[廣播控制機 WinMate WMH-U1-HUB 及
廣播盒 WinMate]

V V V V --- V --- ---
麥克風KOKA DM-640 及
麥克風擴音機PCKKA PA- 80W
V V V V --- V --- ---
錄放影機 Panasonic NV-F89TN --- V V V --- V --- ---
視訊攝影機Logitech耳機+麥克風 --- --- V --- --- --- --- ---
螢幕 華碩 VW193DG 華碩 VW193DG 華碩 VW193DG (PHILIPS)
電腦 Cord 2 duo 2.8G 27 45 華碩 T14D765E7402E5 [ 51-6 ] 45 華碩 T14D765E7402E5

25

Dell OptiPLEX 745

--- 45
華碩 T14D765E7402E5
--- Intel Core Duo 2 (HP)
主機板 INTEL G41/1CH7/P5QPL-VM-BM INTEL G41/1CH7/P5QPL-VM-BM INTEL G41/1CH7/P5QPL-VM-BM
CPU cord2 duo2.83G INTEL/C2D-E7400/2.8G/3M/1066 INTEL/C2D-E7400/2.8G/3M/1066 cord2 duo 1.8G INTEL/C2D-E7400/2.8G/3M/1066
HD 250 G 320 G 320 G 160G 320 G
RAM 2G *1 2G*1 2G*1 2G *1 2G*1
Ethernet 100BaseHub 100BaseHub 100BaseHub 100BaseHub 100BaseHub
復活卡 Plus Reborn WIZ版 Reborn WIZ版 Plus Reborn WIZ版
磁碟機 1.44 1.44 1.44
DVD / CD ROM 16X DVD-ROM 20XDVD-ROM 20XDVD-ROM 16X DVD-ROM 20XDVD-ROM